Po-Pia: 8:00 – 17:00
Bezpečnosť a ochrana zdravia

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva projekt Kukla skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

– dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky z oblasti BOZP a ochrany životného prostredia,

– sústavne a trvale zlepšovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,

– zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia, 

– predchádzať vzniku nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia, poškodenia životného prostredia a hmotných škôd,

– plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov,

– v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti,

– vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonnými predpismi,

– na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom čo najviac znížiť pravdepodobnosť vzniku nepriaznivých rizík spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,

– bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami, 

– informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách,

– umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP. 

sk_SKSlovak