Po-Pia: 8:00 – 17:00
POLITIKA PRE ALKOHOL A DROGY

POLITIKA PRE ALKOHOL A DROGY

ZMYSEĽ POLITIKY:

Byť pod vplyvom alkoholu alebo drog môže vážne narušiť úsudok a reakcie jednotlivca, čo vedie k zvýšenému riziku nehôd a zranení.

Cieľom tejto politiky je zabezpečiť bezpečnosť všetkých zamestnancov, pracovníkov a návštevníkov zavedením jasných pravidiel týkajúcich sa užívania a držania alkoholu a drog a podporovať tých, ktorí nahlásili problém so závislosťou od alkoholu alebo drog.

Na účely tejto politiky je závislosť od alkoholu definovaná ako:

„Zvyčajné užívanie opojného moku zamestnancom, ktorým je sťažená schopnosť zamestnanca plniť si pracovné povinnosti alebo je porušená jeho dochádzka do práce, alebo ohrozuje bezpečnosť iných pracovníkov“.

Drogová závislosť je definovaná ako:

  „Zvyčajné užívanie drog zamestnancom okrem liekov predpísaných ako liek, čím je sťažená schopnosť zamestnanca plniť si pracovné povinnosti alebo je sťažená jeho dochádzka do práce alebo ohrozuje bezpečnosť iných pracovníkov“ .

PRINCÍPY:

  – So všetkými zamestnancami a pracovníkmi sa bude zaobchádzať konzistentne a spravodlivo v súlade s touto politikou.

– Pravidlá týkajúce sa alkoholu a drog sa budú prísne dodržiavať.

– Tí, ktorí pripustia, že majú problém s alkoholom alebo drogami, budú plne podporovaní ich priamym nadriadeným.

– Zamestnancom s ochorením súvisiacim s alkoholom alebo drogami sa odporúča, aby to oznámili pri najbližšej príležitosti, aby si zabezpečili podporu a pomoc pri liečbe.

– Všetky záležitosti týkajúce sa alkoholu a drog budú považované za dôverné.

– Táto politika je navrhnutá tak, aby bola v súlade s príslušnou legislatívou

– Politika spoločnosti týkajúca sa alkoholu a drog sa vzťahuje na všetkých zamestnancov.

 – Pravidlá stanovené v tejto politike sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, pracovníkov a dodávateľov.

 – Priestupky v súvislosti s alkoholom a drogami sa budú riešiť v súlade s disciplinárnou politikou.

Problémy s dochádzkou alebo dlhodobé ochorenie súvisiace s alkoholom/drogami budú riešené v súlade s politikou neprítomnosti v chorobe.

PRAVIDLÁ

Zásadou spoločnosti je, že počas pracovnej doby a po celý čas, keď sú zamestnanci na pracovisku, musia byť bez vplyvu drog alebo alkoholu.

Pomôže to zabezpečiť zdravie a bezpečnosť zamestnancov a iných osôb, s ktorými prídu do kontaktu, udržať bezpečnosť a efektívne fungovanie podniku a zabezpečiť, aby zákazníci dostávali služby, ktoré požadujú. Z týchto dôvodov budú prísne dodržiavané nasledujúce pravidlá.

Žiadny zamestnanec, pracovník ani dodávateľ nesmie:

 – nahlásiť alebo pokúsiť sa nahlásiť do práce, keď nie je spôsobilý* v dôsledku alkoholu alebo drog (či už legálnych alebo nelegálnych**) alebo pri užívaní návykových látok

– nesmie mať na pracovisku alkohol alebo nelegálne drogy

– nesmie zásobovať ostatných nelegálnymi drogami na pracovisku a v čase kedy sa nachádza na projekte;

– nesmie zásobovať ostatných alkoholom na pracovisku

– nesmie užívať alkohol alebo nelegálne drogy alebo zneužívať akúkoľvek látku počas práce.

– nesmie užívať nelegálne drogy alebo zneužívať akúkoľvek látku počas času kedy sa nachádza na projekte

*To, či je zamestnanec schopný pracovať, je vecou rozumného názoru vedenia.

** Nelegálne drogy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na heroin, cannabis/marihuanu, kokaín, extázu a amfetamíny a ďalšie.

Okrem toho musia zamestnanci, pracovníci alebo dodávatelia:

– zabezpečiť, aby boli informovaní o vedľajších účinkoch akýchkoľvek liekov na predpis;

– okamžite informovať svojho priameho nadriadeného alebo člena riadiaceho tímu o akýchkoľvek vedľajších účinkoch liekov na predpis, ktoré môžu ovplyvniť pracovný výkon alebo zdravie a bezpečnosť ich alebo iných (Napríklad ospalosť…)

Porušenie týchto pravidiel je hrubé porušenie pravidiel a spoločnosť podnikne disciplinárne konanie za každé porušenie týchto pravidiel, ktoré môže zahŕňať skrátené prepustenie. V prípade agentúrnych pracovníkov alebo dodávateľov môžu byť služby okamžite ukončené pri porušení týchto pravidiel.

Ak existuje dôvodné presvedčenie, že osoba je pri nahlásení do práce alebo počas výkonu práce pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok (napríklad ak bola z dychu tejto osoby cítiť silný alkohol), musí byť poslaná domov okamžite.

Okrem toho bude držanie alebo obchodovanie s nelegálnymi drogami v priestoroch spoločnosti bez výnimky nahlásené polícii.

POMOC A PODPORA

Spoločnosť sa bude snažiť zabezpečiť, aby rady a pomoc boli dostupné každému zamestnancovi, ktorý má pocit, že má problém so zneužívaním alkoholu alebo drog. V prvom rade budú jednotlivci vyzvaní, aby vyhľadali pomoc svojho praktického lekára.

Za týchto okolností a so súhlasom zamestnanca bude odporučené pracovisko. Občas môže byť potrebné požiadať zamestnanca, aby sa dočasne zdržal práce alebo aby prijal obmedzené povinnosti na zaistenie vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných. Spoločnosť môže zamestnancom poskytnúť aj dodatočné voľno (zvyčajne neplatené) na ošetrenie alebo účasť v podporných skupinách.

Každý zamestnanec, ktorý požiada spoločnosť o pomoc pri hľadaní liečby problému s drogami alebo alkoholom, má úplnú záruku dôvernosti spoločnosti.

sk_SKSlovak