Po-Pia: 8:00 – 17:00
Ochrana osobných údajov

SÚHLASY DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

“Zasielanie marketingových ponúk v oblasti lešenárskych služieb“ 

„Poskytovanie kontaktných údajov záujemcov o lešenárske služby spolupracujúcim lešenárskym spoločnostiam“ 

A INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť LEŠENIE SK, s.r.o., so sídlom Pestovateľská 134/2, 821 04 Bratislava, IČO: 46 033 467, (ďalej len “prevádzkovateľ“) získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“). 

V tabuľke nižšie uvedené účely spracovania OÚ, z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracúvanie, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať. Ako dotknutá osoba môžete udeliť súhlas na oba účely spracúvania alebo na jeden preferovaný účel. 

A. SÚHLAS pre ZASIELANIE MARKETINGOVÝCH PONÚK V OBLASTI LEŠENÁRSKYCH SLUŽIEB 

Zaškrknutím príslušného políčka udeľujete spoločnosti LEŠENIE SK, s.r.o. súhlas so spracúvaním osobných údajov zadaných do kontaktného formulára uverejneného na stránke leseniesk.sk a na profile prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook za účelom oslovovania marketingovými ponukami v oblasti lešenárskych služieb/poradenstva, aby spracúvala Vaše OÚ ako OÚ dotknutej osoby v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo). Prevádzkovateľ Vás bude oslovovať s ponukami e-mailom, formou tzv. newslettera a telefonicky. 

B. SÚHLAS pre POSKYTOVANIE KONTAKTNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O LEŠENÁRSKE SLUŽBY LEŠENÁRSKYM SPOLOČNOSTIAM 

Zaškrknutím príslušného políčka udeľujete spoločnosti LEŠENIE SK, s.r.o. súhlas so spracúvaním osobných údajov zadaných do kontaktného formulára uverejneného na profile prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook, na poskytovanie kontaktných údajov záujemcov o lešenárske služby spolupracujúcimlešenárskym spoločnostiam (právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom, ktorí poskytujú služby v oblasti predaja, kúpy a prenájmu lešení (lešenárska činnosť), aby spracúvala Vaše OÚ ako OÚ dotknutej osoby v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo). Zoznam lešenárskych spoločností nájdete na https://www.kuklascaffolding.com.

Po poskytnutí OÚ lešenárskej spoločnosti bude následne lešenárska spoločnosť spracúvať Vaše OÚ ako samostatný prevádzkovateľ. Dávame do pozornosti, že odvolaním súhlasu prevádzkovateľovi LEŠENIE SK, s.r.o. budú Vaše OÚ vymazané iba u prevádzkovateľa LEŠENIE SK, s.r.o. V prípade, ak prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu už Vaše OÚ poskytol lešenárskej spoločnosti, lešenárska spoločnosť ich spracúva ako samostatný prevádzkovateľ vo vlastnom mene. Ak si neželáte, aby lešenárska spoločnosť ďalej spracúvala Vaše osobné údaje, musíte si uplatniť práva dotknutej osoby na výmaz osobných údajov priamo u príslušnej lešenárskej spoločnosti. 

Udelené súhlasy môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, inak je udelený súhlas platný po dobu uvedenú v tabuľke nižšie, v sekcii “Doba spracúvania“. Súhlas sa udeľuje na uvedený účel dobrovoľne, pričom dotknutá osoba berie na vedomie, že odvolanie súhlasu je možné spôsobom, ktorý je určený nižšie pre podávanie žiadostí v rámci uplatňovania práva na prístup k OÚ. V prípade odvolania tohto súhlasu, Spoločnosť LEŠENIE SK, s.r.o. ukončí spracovateľské činnosti v súlade s príslušnou legislatívou, avšak nie je povinná zlikvidovať OÚ, ktoré spracúva na základe iného právneho titulu ako je odvolaný súhlas alebo ak na iný postup existuje iná zákonná výnimka. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby počas doby, ktorá predchádzala jeho odvolaniu. 

Súhlas je možné odvolať: 

– emailom na zodpovednú osobu info@kuklascaffolding.com, 

– poštou na adresu prevádzkovateľa, 

– osobne v sídle prevádzkovateľa.  

B. POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 

LEŠENIE SK, s.r.o. týmto ďalej poskytuje dotknutým osobám v súvislosti s oslovovaním marketingovými ponukami v oblasti lešenárskych služieb, s poskytovaním kontaktných údajov záujemcov o lešenárske služby spolupracujúcim lešenárskymi spoločnostiami a s tým súvisiacich účelov spracúvania získaných údajov dotknutých osôb bližšie informácie podľa príslušných ustanovení GDPR a ZOOÚ: 

Dotknuté osobyÚčel spracúvania OÚPrávny základ spracúvania OÚDoba spracúvaniaPríjemcovia
Fyzické osoby ktoré vyplnením kontaktného formulára zverejnenom na facebookovej stránke prevádzkovateľa, prejavili záujem o to byť oslovované emailom telefonicky s marketingovými ponukami v oblasti lešenárskych služieb  OSLOVOVANIE MARKETINGOVÝM I PONUKAMI Z OBLASTI LEŠENáRSKYCH SLUŽIEB 
Pozn.: účelom spracúvania osobných údajov je sprístupniť informácie o ponuke lešenárskych služieb napr. sprostredkovateľských služieb lešenárskych spoločností alebo poradenstva 
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 1 rok odo dňa udelenia súhlasu  subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb, spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., ktorá poskytuje platformu, prostredníctvom ktorej sa realizuje formulár  
Fyzické osoby – záujemcovia o služby lešenárskych spoločností, ktoré udelili súhlas s poskytnutím svojich kontaktných údajov, dobrovoľne zadaných vo formulári zverejnenom na facebookovej stránke prevádzkovateľa, poskytovateľom služieb lešenárskych spoločnostíZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY POSKYTOVANIA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O LEŠENÁRSKE SLUŽBY LEŠENáRSKYCH SPOLOČNOSTÍ
Pozn.: Prevádzkovateľ poskytuje na základe súhlasu dotknutých osôb ich údaje spolupracujúcim lešenárskym spoločnostiam, ktorých zoznam je uvedený na https://www.kuklascaffolding.com.
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 1 rok odo dňa udelenia súhlasu, najviac 1 rok od poskytnutia služby, ak služba bola záujemcovi – poskytnutá, podľa toho čo nastane neskôr?  subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb, spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd., ktorá poskytuje platformu, prostredníctvom ktorej sa realizuje formulár 
fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb  UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z GDPR a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT podporu, spoločnosti zabezpečujúce poskytnutie IT riešenia a platformy a/alebo príslušné licencie (vrátane spoločností zabezpečujúcich poskytnutie cloudových služieb)  

 

 

Spoločnosť LEŠENIE SK, s.r.o. nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon, a na sprístupnenie ktorým udelila dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas alebo ak to vyžadujú tieto podmienky spracovávania OÚ. LEŠENIE SK, s.r.o. neuskutočňuje osobne prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prenos môže vykonávať Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, ktorá zverejňuje a rozširuje kontaktný formulár. LEŠENIE SK, s.r.o. nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

Kontaktný formulár je spravovaný prostredníctvom reklamného účtu lešenárskeho portálu leseniesk.sk, ktorý je prevádzkovaný pod užívateľským účtom prevádzkovateľa LEŠENIE SK, s.r.o. na platforme sociálnej siete Facebook. Sociálna sieť je prevádzkovaná spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, ktorý je prevádzkovateľom vo vzťahu k údajom fyzických osôb poskytovaným prostredníctvom sociálnej siete Facebook, zodpovedným za vaše informácie. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd. sú zverejnené v Zásadách používania údajov a Podmienky služby na https://www.facebook.com/policy.php/. 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracúvanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie týchto údajov dotknutou osobou je prekážkou pre riadne plnenie tých povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov. 

Spoločnosť LEŠENIE SK, s.r.o. získava OÚ záujemcov výlučne od dotknutých osôb v rozsahu jej identifikačných údajov, ktoré uviedli v kontaktnom formulári a potvrdili svojím súhlasom so spracovaním OÚ v zmysle týchto podmienok. 

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva: ,

1) na základe žiadosti vyžadovať od LEŠENIE SK, s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ; 

2) na základe žiadosti vyžadovať od LEŠENIE SK, s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ; 

3) na základe žiadosti vyžadovať od LEŠENIE SK, s.r.o. vymazanie/likvidáciu OÚ ak: 

a) OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

b) v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka; 

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu; 

d) OÚ sú spracúvané nezákonne; 

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané; 

4) na základe žiadosti vyžadovať od LEŠENIE SK, s.r.o. ktoré sa jej týkajú a ktoré LEŠENIE SK, s.r.o. poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi; 

5) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať; 

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na e-mailovej adrese info@kuklascaffolding.com alebo formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE – Databáza záujemcov o poskytnutie lešenárskych služieb“. 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), LEŠENIE SK, s.r.o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním OÚ sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa LEŠENIE SK, s.r.o. a to svojím podnetom adresovaným zodpovednej osobe na info@kuklascaffolding.com. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . 

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj u zodpovednej osoby spoločnosti LEŠENIE SK, s.r.o. a na internetovej webovej stránke www.leseniesk.sk v časti “GDPR“. 

Aktualizované dňa 08. 09. 2023

en_USEnglish