Po-Pia: 8:00 – 17:00
Likvidácia azbestu

Bezpečne a zodpovedneodstraňujeme a likvidujeme azbest pomocou našich špecializovaných služieb, čím zaisťujeme zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre váš majetok.

Likvidácia azbestu

Azbest je minerál s vysokou odolnosťou voči teplu a korózii, preto sa v minulosti často využíval v stavebnom priemysle. Neskôr sa však zistilo, že je zdraviu škodlivý a môže viesť k ťažkým pľúcnym ochoreniam. Preto sa musí likvidovať. Na to je potrebné oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aby sme nemuseli stále externé firmy, rozhodli sme sa rozšíriť rozsah našej práce o poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

odstránenie azbestu z domu

Postup likvidácie:


1. Zabezpečenie povolenia od príslušného RÚVZ a OÚŽP.2. Identifikácia a zhodnotenie: Pred likvidáciou treba na mieste práce identifikovať všetky materiály obsahujúce azbest a posúdiť ich stav.3. Ohraničenie miesta: Miesto, kde sa bude azbest odstraňovať, by malo byť ohraničené a izolované, aby sa zabránilo kontaminácii okolitých oblastí.4. Osobná ochranná výbava: Pracovníci, ktorí sa zúčastňujú odstraňovania azbestu, musia byť vybavení maskami pre ochranu dýchacích ciest a špeciálnym oblečením. 5. Odborná demontáž: Azbestové materiály sa musia odstraňovať s čo najmenším narušením, aby sa minimalizovalo uvoľnenie do ovzdušia. 6. Spracovanie a odvoz: Azbestový odpad sa uloží do PE vriec s príslušným označením a odvezie na skládku nebezpečného odpadu.7. Čistenie: Po dokončení likvidácie sa musí miesto dôkladne vyčistiť pomocou vysávačov s HEPA filtrom.8. Kontrola vzduchu: Na záver sa vykoná kontrolné meranie, aby sme sa uistili, že hladiny azbestu sú bezpečné a práce boli úspešne dokončené.

likvidácia azbestu

Likvidácia azbestu je mimoriadne dôležitá z niekoľkých dôvodov:

1) Zdravie a bezpečnosť:

Azbest je známy karcinogén a predstavuje značné zdravotné riziká. Správna likvidácia minimalizuje možnosť expozície a chráni pracovníkov aj komunitu pred vážnymi zdravotnými následkami, vrátane rakoviny pľúc a mezoteliómu.

2) Vplyv na životné prostredie:

Keď materiály obsahujúce azbest nie sú správne zlikvidované, môžu uvoľňovať nebezpečné vlákna do životného prostredia. Tieto vlákna môžu kontaminovať pôdu, vodu a vzduch, čo predstavuje riziko pre voľne žijúce zvieratá a ekosystémy. Správna likvidácia zaisťuje zadržiavanie azbestu a zmierňuje škody na životnom prostredí.

3) Prevencia kontaminácie:

Nesprávne metódy likvidácie, ako je ukladanie materiálov obsahujúcich azbest na skládky alebo ich spaľovanie, môžu viesť ku kontaminácii miest na likvidáciu odpadu.

4) Ochrana pracovníkov:

Tí, ktorí sa podieľajú na likvidácii azbestu, sú primerane vyškolení a vybavení na bezpečnú manipuláciu s azbestom. Správne postupy likvidácie chránia zdravie a bezpečnosť pracovníkov v priemysle odstraňovania a likvidácie azbestu.

Stručne povedané, likvidácia azbestu je životne dôležitá pre ochranu verejného zdravia, ochranu životného prostredia, súlad s právnymi požiadavkami, predchádzanie kontaminácii, zaistenie bezpečnosti pracovníkov a podporu širšieho povedomia o rizikách, ktoré predstavujú materiály obsahujúce azbest. Správne postupy likvidácie sú základnou súčasťou zodpovedného nakladania s azbestom.

sk_SKSlovak